Illustrasjoner –  ny undergang under jernbane – Ødegården/Lørenskog Stasjonsby

Som flere har observert så er diverse forarbeider gjort i forbindelse med etablering av kjørbar undergang ved Ødegården. Tegningen illustrerer slik dette omtrent vil se ut når byggearbeidene ferdigstilles neste høst. Det vil være et opphold i arbeidene fra nå og frem til over jul, da vil byggingen av selve undergangen igangsettes på eget riggområde ved Marcus Thranes vei (øverst til høyre på bildet). Undergangen skal bygges ferdig der og vil bli transportert inn i bruddet som skal sprenges/graves ut under jernbanen. Dette arbeidet med planlagt togstans skjer i pinsehelgen 2018. Det vil denne helgen være stor anleggsaktivitet og forekomme en del støy fra arbeidene.

Den nye undergangen skal benyttes til toveis biltrafikk og vil ha ensidig fortau/gang og sykkelvei. Dagens undergang vil bestå og skal ivareta gangforbindelsen til Lørenskog jernbanestasjon. Bakgrunnen for prosjektet er at det er viktig å få realisert dette for å sikre god og trygg adkomst for skolevei og bedre adkomstmuligheter grunnet den store utbyggingen som skjer i området. I tillegg skal Nedre Romerike Vannverk etablere en ny vannledning gjennom undergangen som har som formål å koble Oslo og Lørenskog sammen som en del av den fremtidige vannforsyningen i området.

Eksisterende gangveg fra Marcus Thranes vei legges om rundt riggområdet og vil bestå i hele anleggsperioden. Eksisterende undergang vil holdes åpen mesteparten av tiden, men det kan forekomme noen kortere stengninger. Det kan i disse periodene være aktuelt med en form for organisert busstransport rundt anleggsområdet. Anlegget vil fortløpende arbeide for å bedre adkomst og trafikkmønsteret og de berørte som FAU ved skolen og andre blir varslet om dette i god tid.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke