Prosjektleder oppsummerer og gir status fra:
• Infomøte med beboere/FAU
• Prosjekt Ødegården – veikulvert under jernbanen (status/fremdrift)
• Arbeider for NRV (Nedre Romerike Vannverk)

Det ble avholdt infomøte på brakkeriggen til entreprenør mandag 26. februar. Ca. 20 personer møtte opp i tillegg til folk fra Anlegg Øst Entreprenør og Lørenskog kommune med hhv. prosjekt- og byggeleder. Hensikten var å informere om prosjektet og svare på spørsmål. Nedenfor er gjengitt utdrag av infoskriv fra entreprenør som også kan kontaktes ved spørsmål. Enkelte av spørsmål/svar som var oppe på infomøte er gjengitt under informasjonsskrivet.

Informasjonsskriv til naboer ifm. anleggsarbeid

Det utføres anleggsarbeid ifm. bygging av ny undergang under jernbanen som skal knytte sammen Haneborgveien og Marcus Thranes vei. Arbeidene utføres av Anlegg Øst Entreprenør og er bestilt av Lørenskog kommune. Arbeidene utføres fordi veisystemet som knytter Ødegården til øvrig veinett er underdimensjonert i forhold til hva som er forventet av trafikkmengder når området er ferdig utbygd. For å sørge for akseptabel trafikkavvikling i området etableres en jernbaneundergang for toveistrafikk like ved der dagens fotgjengerundergang ligger.

Illustrasjon ny undergang (kulvert) – (sett fra rundkjøring Marcus Thranes vei)

Målene for arbeidene er:
1. Tilrettelegge for trafikksikker adkomst til Ødegården og Luhr skole
2. Sikre nye utbyggingsområder god tilgjengelighet til kollektivknutepunkt og Lørenskog sentrum.

Arbeidene vil medføre bruk av tunge maskiner, samt noe sprengning.

Normal arbeidstid på anleggsområdet er 07:00 – 19:00 mandag til onsdag og 07:00 – 15:30 på torsdager. Arbeider utover disse tidene kan også forekomme. Spesielt nevnes pinsehelgen da det vil det være døgnkontinuerlig drift på anlegget. Dette kan medføre noe støy også på nattestid.

NB! Et av våre mål er at arbeidene skal foregå på en sikker måte og påvirke brukere av gangkulverten, og alle som bor i området, så lite som mulig. Vi ber derfor om at gjerder og skilter respekteres, da det kan medføre svært stor risiko å bevege seg inn på anleggsområde.

Arbeidene er planlagt ferdigstilt 31. oktober 2018.

Anlegg Øst Entreprenør AS
Jan Erik Kvarberg, anleggsleder
Tlf. 99518611 – E-post: jan.kvarberg@anlegg-ost.no

Status prosjekt
Prosjektet er i gang med å bygge kulvert på anleggsområde ved siden av der kulvert/undergangen skal plasseres. Kulverten (6-700 tonn) skal transporteres og plasseres inn i «bruddet» i løpet av pinsen da det vil være full togstopp på strekningen.

Det planlegges også nytt nærings- og boligområde der det eksisterende lagerbygget ligger i Marcus Thranes vei 2. I forbindelse med prosjektet erverves det en del av denne eiendommen, og det vil bli gjort en endring med bl.a. senkning av terrenget slik at tilkomst til/fra ny KIWI-butikk som planlegges i 1. etasje blir så enkel som mulig. Gangtrafikk planlegges fra gang- og sykkelvei som bygges i forbindelse med prosjektet, biltrafikk vil få innkjøring omtrent der den er til eiendommen i dag. Dvs. litt lenger opp i Marcus Thranes vei.

Det foreligger ingen godkjent reguleringsplan for dette området enda så mer info vil bli lagt ut etter hvert.

Illustrasjon oversiktsbilde (Marcus Thranes vei 2 til høyre i bildet)

Hovedaktivitet fram til og med pinsehelga vil være som følger (fremdrift og konsekvenser):

* Oppstart med omfattende sprenging- og graveaktiviteter særlig på sydsiden mot Marcus Thranes vei (fra ca. 12. mars og vil vare ca. 4 uker)
• Oppstart med VA (vann og avløp) rett etter påske (dette arbeidet vil pågå 3-4 uker)
• Kryss Haneborgvn./Ødegårds vei (ved Pizzaen) vil i forbindelse med VA-arbeider stenges for biltrafikk i perioder fra etter påske
• Stor aktivitet i pinsehelga med 48 timers togstopp (også stor anleggsaktivitet i forkant/etterkant av helga)

Eksisterende undergang vil holdes åpen i størstedel av anleggsperioden med unntak av pinsehelgen pga. hensynet til HMS (Helse Miljø og Sikkerhet).
Påske og sommerferie vil det ikke være aktivitet på anlegget. Asfaltarbeider vil utføres i perioden august – september.

Det vil bli lagt ut egne orienteringssaker på aktivitetene over når de er mer kjent!

NRV (Nedre Romerike Vannverk IKS)
Viktig samarbeidspartner i prosjektet er NRV. NRV skal legge nye vannledninger i kryssingen under jernbanen. De nye ledningene inngår som en del av NRV sin totale forsterkning av vannledninger i Lørenskog kommune.

Illustrasjon av NRV’s ledningsnett (som selvsagt vil ligge skjult i grøft 🙂Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) sitt mål er at alle våre innbyggere skal ha tilgang på rent drikkevann, selv ved brudd på vannledninger eller stopp i behandlingsanlegget for drikkevann. Dette krever at vi til enhver tid har alternative vannforsyninger med godkjent vannkvalitet.
NRV har avtale om gjensidig leveranse av drikkevann med alle våre nabovannverk. Oslo vannverk grenser til NRV sitt ledningsanlegg ved Karihaugen i Lørenskog. I den anledning bygger vi en ny stor vannledning fra Sørlihavna til Robsrud, som vil åpne for tilførsel av leveranse fra Oslo vannverk. Grunnlag og skisser fra prosjekteringsmodellen er utarbeidet av Structor AS som er prosjekterende i totalentreprisen for Anlegg Øst Entreprenør.

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke