Det gjenstår en god del arbeider før anlegget kan ferdigstilles. Lørenskog kommune sammen med ansvarlig utbyggere har godkjent en fristforlengelse som innebærer at ny veitrase og undergang skal stå ferdig i løpet av oktober. Det er foreløpig usikkert når trafikk kan settes på men dette vil skje i forkant av sluttfristen 31.10.2018. Åpningen vil bli kunngjort og det vil antagelig bli litt festivitas rundt dette 🙂 Informasjon til tålmodige naboer og andre kommer etter hvert.

I forbindelse med sluttarbeider vil det bli en kortere stengning av Haneborgveien og Ødegårds vei i forbindelse med asfaltering. Mer informasjon om dette kommer. Det har heldigvis ikke vært noen alvorlige hendelser med personskader 🙂 Prosjektet oppfordrer allikevel alle til å ta ekstra hensyn til anleggsvirksomheten, sperringer, byggegjerder osv., både for egen sikkerhet og til de som arbeider på anlegget. Hittil så har dette gått veldig bra!

Bilde viser oppstøp av fortau/gang sykkelvei som skal gå på østsiden av undergangen.

Bilde viser rør/vannledninger tilhørende Nedre Romerike Vannverk. Dette vil være en viktig del av forsyning av vann for Lørenskog kommune bl.a. til Coca Cola.

Modellen sett fra Marcus Thranes vei og nordover mot Stasjonsbyen.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke