Lørenskog Kommune

Veikulvert Ødegården

Illustrasjon av ny veikulvert

Lørenskog kommune bygger en kjørbar undergang under jernbanen ved Ødegården øst for eksisterende undergang for fotgjengere. Undergangen knytter Marcus Thranes vei sammen med Ødegårds vei og Haneborgveien.

Den nye undergangen skal benyttes til toveis biltrafikk og vil ha ensidig fortau med gang- og sykkelvei på samme side. Dagens undergang vil bestå og skal ivareta gangforbindelsen til Lørenskog jernbanestasjon.

Den nye undergangen skal sikre trygg skolevei og adkomst til nye bygg i området. I tillegg skal Nedre Romerike Vannverk etablere en ny hovedvannledning gjennom kulverten. Denne vannledningen er en viktig del av vannforsyningen til Lørenskog kommune.

I anleggsperioden vil eksisterende gangveg fra Marcus Thranes vei legges om rundt riggområdet. Undergangen for myke trafikanter under jernbanen holdes åpen, men det kan forekomme noen kortere stengninger i 2018. Det kan i disse periodene være aktuelt med en form for organisert busstransport rundt anleggsområdet. Anlegget vil fortløpende arbeide for å bedre adkomst og trafikkmønsteret.

I høst vil det være en del forberedende arbeider spesielt mot Marcus Thranes vei og etablering av vegforbindelse på denne siden samt trasen for ny vannledning. I 2018 vil det bli mer omfattende arbeider på begge sider av jernbanelinjen. Pinsen 2018 er satt av til å plassere kulverten som først skal plassbygges ved siden av for deretter å transporteres på plass under jernbanesporet. I denne perioden vil det være full togstans på strekningen.

Det vil i perioder forekomme sprengningsarbeider. De nærmeste naboene vil bli informert i god tid om dette.

Kontaktinformasjon:

Ragnhild Aagesen
Kommunikasjonsrådgiver
Lørenskog kommune

ragaag@lorenskog.kommune.no
Tlf. 902 850 44

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke